Minskande av våld

Syftet med denna webbplats är att göra det lättare att hitta viktigt informationsmaterial för förebyggande av våld. Vi hoppas att webbplatsen kan hjälpa till i säkerhetsplaneringen och det brottsförebyggande arbetet samt åtgärder och projekt som strävar efter att minska våld.

Enligt definitionen som Världshälsoorganisationen WHO använder är våld avsiktlig användning eller hot av fysisk kraft eller våld som riktas mot människan själv, en annan människa eller en människogrupp eller en gemenskap och som leder eller mycket sannolikt kan leda till döden, uppkomst av en fysisk eller psykisk skada, störning av utvecklingen eller att grundläggande behov inte kan tillfredsställas.

Webbplatsen för minskande av våld bygger på ett principbeslut som statsrådet fattade i december 2006 om ett nationellt program för minskande av våld. Webbplatsen har utvecklats och underhålls av Rådet för brottsförebyggande och dess våldsdelegation www.rikoksentorjunta.fi.

Webbplatsen är avsedd för personer som arbetar med våldsoffer och frågor som anknyter till våld samt för personer som i övrigt är intresserade av temat. Denna webbplats är ingen egentlig stödtjänst för offren men webbplatsen har länkar till existerande stödtjänster. Webbplatsen har statistiska uppgifter om allmänheten av våld, uttrycksformer för våld, strategier för förebyggande av våld samt information om verksamhet och organisationer som anknyter till att hjälpa och stöda våldsoffer.

Publicerad 21.3.2013