Etusivu » Väkivaltarikollisuus » Henkirikokset » Nuoret miehet henkirikosten tekijöinä

Nuoret miehet henkirikosten tekijöinä

Alle 21-vuotiaiden osuus henkirikoksiin syyllistyvistä on vajaat 10 prosenttia. Poikia heistä on 90 prosenttia.

Alle 21-vuotiaiden henkirikollisuuden ja törkeän väkivallan asukaslukuun suhteutettu taso on Suomessa samaa tasoa kuin muissa läntisen Euroopan maissa ja kansainvälisesti alhainen. Tilanne on viime vuosikymmeninä ollut suhteellisen vakaa. Rikollisuustaso on nykyisin vain murto-osa siitä mikä se oli viime vuosisadan alkupuoliskolla. Nuorten miesten henkirikollisuuden väheneminen onkin ollut yksi merkittävimmistä suomalaisen henkirikollisuuden pitkän aikavälin trendeistä viimeisen sadan vuoden aikana.

Viime vuosien kolme joukkomurhaa oppilaitoksissa ja kauppakeskuksessa eivät toistaiseksi ole muuttaneet nuorten henkirikollisuuden yleiskuvaa maassamme. Jos tämän tyyppinen rikollisuus yleistyy tulevina vuosina, on kyse uudesta nuorisoväkivallan ilmiöstä, jolla on tiettyjä samankaltaisuuksia sotia edeltäneen nuorisoväkivallan muotojen kanssa, mutta suhteellisen vähän yhteyksiä tämän hetkiseen nuorten henkirikollisuuteen.

Nuorten henkirikokset eroavat vanhempien ikäryhmien rikollisuudesta ryhmäluonteensa, julkisuutensa ja uhrien osalta. Nuorten tekemät henkirikokset ovat muuta henkirikollisuutta raaempia ja suunnitelmallisempia ja ne liittyvät usein omaisuusrikoksiin. Nuorten henkirikokset ovat myös yllätyksellisempiä ja vaikeammin ennakoitavia kuin vanhempien ikäryhmien rikokset, etenkin teon kokonaisuuden ja uhrin valikoitumisen suhteen – silloinkin kun uhri on tekijän ennestään tuntema.

Yhdistävänä tekijänä vanhempien ikäryhmien henkirikollisuuteen on kiinteä yhteys alkoholin ongelmakäyttöön ja yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen. Huomattavalla osalla nuorista henkirikoksentekijöistä lapsuudenperhe on hajonnut ensimmäisten ikävuosien aikana, usein vanhempien päihdeongelmien vuoksi. Myös koulunkäyntivaikeudet ja päihteiden käytön aloittaminen hyvin nuorena on yleistä. Puolet viime vuosina henkirikoksiin syyllistyneistä nuorista on diagnosoitu alkoholiriippuvaiseksi rikosta seuranneessa mielentilatutkimuksessa (20-vuotiaista 70 prosenttia).

Puolet viime vuosina henkirikoksiin syyllistyneistä nuorista ovat olleet huumausaineiden vaikutuksen alaisia rikoksen tapahtumahetkellä. Yleisimmin käytetyt huumeet ovat amfetamiini, kannabistuotteet ja alkoholin ja psyykelääkkeiden sekakäyttö. Viime vuosina henkirikoksiin syyllistyneistä nuorista runsas puolet on ollut joko avo- tai laitoshoidossa mielenterveysongelmien johdosta jo ennen rikosta. Vakavista mielisairauksista kärsiviä joukosta on 10 prosenttia.

 
Julkaistu 22.6.2017